ಕೆ.ಲ್.ಇ ಡಾ|| ಎಂ ಎಸ್ ಶೇಷಗಿರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದವತಿಯಿಂದ ೨೦೧೬-೧೭ ನೇ ಸಾಲಿನ “ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬ”ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ

ಕೆ.ಲ್. ಇ  ಡಾ|| ಎಂ ಎಸ್ ಶೇಷಗಿರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ  ಕನ್ನಡ ಬಳಗದವತಿಯಿಂದ ೨೦೧೬-೧೭ ನೇ ಸಾಲಿನ “ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬ”ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ..