ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ